menu
DajemyRadę.pl / Szkoda

Szkoda

Szkoda to każda strata lub uszczerbek w dobrach prawnie chronionych, które powstały w wyniku zdarzenia losowego, wbrew woli poszkodowanego.
Szkoda może mieć charakter materialny (majątkowy) lub niematerialny (krzywda – patrz: szkoda osobowa).

DajemyRadę.pl